برنامه امتحانات میانی و پایانی نیمسال اول

* برنامه امتحانات میانی نیمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی طلاب بین الملل

تاریخ امتحان/ رشته ساعت امتحان نام درس نام استاد
پنجشنبه  97/9/8  11 - 10  آشنایی با مبانی و قواعد تفسیر  نقیب
شنبه 97/9/10 9 - 8  فقه 2  فرخنده
یکشنبه 97/9/11  12 - 11  علوم قرآن 3  ولی پور
دوشنبه 97/9/12   8 - 7  تجزیه و ترکیب  موسیوند
چهارشنبه 97/9/14  12 - 11  اصول فقه 1  حیدرنیا
پنجشنبه 97/9/15  11 - 10  فقه 2  زاهدیان فرد
پنجشنبه 97/9/15 11 - 10  زبان تخصصی 1  اشرفیان
پنجشنبه 97/9/15 11 - 10  آمار توصیفی  رضاییان
شنبه 97/9/17 12 - 11  کلام تحلیلی 3  توکلی
یکشنبه 97/9/18  12 - 11  نحو تکمیلی 1  موسیوند
دوشنبه 97/9/19 8 - 7  کلام تحلیلی 4  پور اروج
سه شنبه 97/9/20 12 - 11  روش ها و گرایش های تفسیری  محقق نجفی
پنجشنبه 97/9/22 11 - 10  فقه 3  صادر
پنجشنبه 97/9/22 11 - 10  فقه 3  نصری
پنجشنبه 97/9/22 11 - 10  روان شناسی تربیتی 2  امیری

* توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت آغاز می شود. حضور طلاب 15 دقیقه قبل از زمان آغاز در محل امتحان الزامی است.

 

* برنامه امتحانات پایانی نیمسال اول 98 - 97 مرکز تخصصی طلاب بین الملل  

تاریخ امتحان/ رشته
تفسیر و علوم قرآن روان شناسی تربیتی تاریخ کلام  فقه و اصول
شنبه 97/10/15

آشنایی با مبانی و قواعد تفسیر (نقیب)

فقه 2 (فرخنده)

روانشناسی اجتماعی (ساطوریان)

فقه 2 (فرخنده)

فقه 2 (فرخنده) فقه 2 (فرخنده) قواعد فقهی 2 (فاضل)
دوشنبه 97/10/17 علوم قرآن3 (ولی پور) مکاتب فلسفی و آرای تربیتی (مظلومی زاده) تجزیه و ترکیب (موسیوند) تجزیه و ترکیب (موسیوند) کلیات علم رجال (شاه حسینی)
پنجشنبه 97/10/20

 روشها و گرایشهای تفسیری (محقق)

مفردات قرآن (انصاریان)

 کارورزی تحقیق و روش تحقیق در علوم تربیتی (قوی)  -----------  کلام تحلیلی 3 (توکلی جوری)  --------
یکشنبه 97/10/23  تفسیر موضوعی 8 ()عالمی

 روان سنجی (کریمی)

روانشناسی شخصیت (رمزی)

 فقه 3 / استدلالی (نصری)   فقه 3 / استدلالی (نصری)  فقه 3 / شرح لمعه (صادر)
سه شنبه 97/10/25

تفسیر موضوعی 1 (خراسانی)

قرآن و عهدین (رحمتی)

مشاوره تربیتی و تحصیلی (هادی)

روانشناسی تربیتی 2 (امیری)

رجال و درایه (شاه حسینی)

 کارورزی تحقیق 1 و 2 (بیات)  فلسفه فقه 2 (امامی میبدی)
پنجشنبه 97/10/27  قرآن و مستشرقان (قنبری)  ------------  تاریخ امویان (محمدی)  ------------  -----------
شنبه 97/10/29  اصول فقه 1 (حیدرنیا)

 زبان تخصصی 1 (اشرفیان)

آمار توصیفی (رضاییان)

 اصول فقه 1 (حیدرنیا)  اصول فقه 1 (حیدرنیا)  فقه 2 / شرح لمعه (زاهدیان فرد)
دوشنبه 97/11/1  نحو تکمیلی 1 (موسیوند)

 کلام تطبیقی 1 (حسینی نلمی) 

کارگاه مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

------------  شبهات کلامی (حق پرست)  آشنایی با متون فقهی (نوری)
پنجشنبه 97/11/4

 کلام تطبیقی 2 (حسینی نلمی)

تفسیر موضوعی 3 (سبحانی)

 روانشناسی خانواده در اسلام (جوانمرد)  کلام تطبیقی 2 (حسینی نلمی)  کلام تحلیلی 4 (پور اروج)   کلام تطبیقی 2 (حسینی نلمی)

* توجه: همه امتحانات میان ترم راس ساعت ** صبح آغاز می شود. حضور طلاب ساعت ** در محل امتحان الزامی است.