ارتباط با دفتر بین‌الملل

راه‌های ارتباطی با دفتر بین‌الملل جامعه الزهرا س

 

اداره   نام خانوادگی زبان تلفن / ایمیل
 دفتر بین‌الملل
int@jz.ac.ir
رئیس اداره بنکدار عربی

025-3211-2270
bonakdar@jz.ac.ir

کارشناس مسئول صیدی ترکی 025-3211-2279
s.seidi@jz.ac.ir
امور علمی سهیلی روسی 025-3211-2044
soh@jz.ac.ir
 اداره ارتباطات
rel@jz.ac.ir
رئیس اداره مطهری عربی 025-3211-2064
e.motahari@jz.ac.ir
 اداره مطالعات
stu@jz.ac.ir
رئیس اداره مقصود عربی 025-3211-2272
j.maghsod@jz.ac.ir
کارشناس خالقی عربی 025-3211-2273
e.khaleghi@jz.ac.ir
 اداره ارزیابی و پیگیری
eva@jz.ac.ir
       
رئیس اداره رضوانی عربی 025-3211-2638
f.rezvani@jz.ac.ir
کارشناس جزائری عربی 025-3211-2619
f.jazaery@jz.ac.ir
رفاهی کارشناس نهازی عربی 025-3211-2262
nahazi.a@jz.ac.ir

 

 

اداره ارتباطات بین‌الملل

 

اداره ارزیابی و امور طلاب غیرایرانی

اداره مطالعات و برنامه‌ریزی

ارتباط با دفتر بین‌الملل