ارزیابی و گزارش

_ ارزیابی پرونده پذیرشی

_ارزیابی مصاحبه ها

_ارزیابی و تحقیقات پذیرشی

_ارزیابی و گزارش سفرها و اردوهای داخلی و خارجی

_ارزیابی و گزارش رویدادها و طرح ها

_ارزیابی و گزارش خدمات رفاهی طلاب غیر ایرانی

_ارزیابی و نظرسنجی نشست ها و جلسات