پیگیری طرح ها و دستورالعمل ها

پیگیری طرح های پذیرشی، آموزشی، رفاهی، آیین نامه ها و  دستورالعمل ها، شرح وظایف و...