اطلاعات آماری طلاب غیرایرانی

_آمار طلاب غیر ایرانی (در مرکز زبان فارسی، تحصیلات عمومی و مراکز تخصصی تحصیلات تکمیلی)

_ آمار و مشخصات زبان دانان