اداره و پیگیری کارگروه‌های منطقه‌ای

 تشکیل کارگروه‌های منطقه‌ای برای شناخت نیازها و اقتضائات منطقه‌ای و پیشنهاد آن به ادارات مربوط

 بررسی و به‌روز کردن برنامه‌های آموزشی، تربیتی، پژوهشی، تبلیغی و فرهنگی جاری

 ارائه مشاوره به معاونت‌ها در خصوص نیازها و اقتضائات منطقه‌ای

 مشورت در تدوین برنامه میان‌مدت و بلندمدت منطقه‌ای جامعه