برگزاری نشست‌های کشورشناسی

 برگزاری نشست‌های تخصصی برای شناخت وضعیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مناطق هدف به منظور برنامه‌ریزی مناسب آموزشی، پژوهشی، تربیتی و پذیرشی