رصد مسائل بین‌المللی

 پیگیری تحولات فرهنگی و اجتماعی بین‌المللی به منظور شناخت موضوعات و مسائل جدید جامعه بین‌الملل و تأثیر آن در برنامه‌ریزی‌های راهبردی

 تحلیل مسائل، حوادث و مناسبت‌های بین‌المللی