نیازسنجی امور طلاب غیر ایرانی

 شناسایی نیازها و اقتضائات خاص دانش‌پژوهان غیر ایرانی به منظور بهره‌دهی هر چه بیشتر دانش‌آموختگان در زیست‌بوم خویش