تدوین طرح در حوزه مسائل بین‌الملل

♦ ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی در حوزه بین‌الملل و طلاب غیر ایرانی

♦ طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی و برنامه‌های مورد نیاز فراگیران و طلاب غیر ایرانی